Algemene voorwaarden van Aarts Sport Hillegom

Artikel 1. Aanmelding en Aarts Sport Hillegom pas
Artikel 2. De Overeenkomst
Artikel 3. Bedenktijd
Artikel 4. Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
Artikel 5. Trainingstijden
Artikel 6. Beëindigen
Artikel 7. Risico en aansprakelijkheid
Artikel 8. Huisregels
Artikel 9. Foto- en filmopnamen
Artikel 10. Rechtstoepassing

Artikel 1. Aanmelding en Aarts Sport Hillegom pas
1. Aanmelding als Aarts Sport Hillegom lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij de administratiebalie. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat de aspirant Aarts Sport Hillegom lid het inschrijfformulier in de fitnessclub heeft ondertekend. Het inschrijfgeld bedraagt 25,-.
2. Tijdens het eerste bezoek aan de Aarts Sport vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Aarts Sport Hillegom ledenpas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Aarts Sport Hillegom ledenpas krijgt een lid toegang tot de vestiging. Jongeren tot 16 jaar, die in bezit zijn van een Aarts Sport Hillegom pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding.
3. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Aarts Sport de passen van de werknemers. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af te halen bij de Aarts Sport Hillegom vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
4. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Aarts Sport Hillegom ledenpas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar. 5. Bij verlies, schade, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Aarts Sport Hillegom ledenpas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas is verplicht en kan tegen een betaling van €7,50 worden verkregen.
6. Een pashouder die opnieuw een abonnement wilt afsluiten bij Aarts Sport Hillegom is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 3: Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de faciliteiten die Aarts Sport Hillegom te bieden heeft.

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Aarts Sport Hillegom start op de eerste van de maand en is altijd voor de duur van minimaal twee maanden, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden.. Wordt het lidmaatschap eerder geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Aarts Sport Hillegom, is het lid over deze extra dagen een aanvullend abonnementsgeld verschuldigd.
2. Een lidmaatschap voor de jeugdlessen start altijd op de eerste van de maand en is altijd voor de duur van minimaal 2 maanden of 12 maanden. Wordt het lidmaatschap eerder geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Aarts Sport Hillegom, is het lid over deze extra dagen een aanvullend abonnementsgeld verschuldigd. Het abonnement geldt voor 1 of 12 maanden. Tijdens de schoolvakanties en juli en augustus zijn er geen jeugdlessen. Scholieren/Studenten abonnementen geldt tot 24 jaar met bewijs van school/studentenpas.
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso per maand.
4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Er wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Na twee herinneringen krijgt het lid, twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
5. De Aarts Sport Hillegom ledenpas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Aarts Sport Hillegom vestiging worden geweigerd. Aarts Sport Hillegom is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
6. Tussentijdse bevriezing door de Consument is mogelijk indien : -het voor de Consument, gedurende een periode van langer dan één maand als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de activiteiten. Na afloop van de overeenkomst zal het abonnement mogelijk worden verlengd met een maximum van 6 maanden. Bevriezing gaat in per eerste van de volgende kalender van inlevering doktersverklaring aan de administratiebalie en kan nooit met terugwerkende kracht.
7. Aarts Sport Hillegom behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voor een
prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld door vermelding op het mededelingenbord. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen. 8. Voor consumpties aan de bar, dans/budoartikelen, entreegelden voor zogenoemde feesten, deelname aan activiteiten, wedstrijden of shows en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald.

Artikel 5: Trainingstijden
1. Aarts Sport Hillegom behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s, -groepslessen e.d. te wijzigen of te laten vervallen. Een groepsles vervalt als het aantal van de deelnemers gelijk of minder is dan vier.
2. Als het lid geen gebruik meer maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Aarts Sport Hillegom, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen is de Aarts Sport Hillegom vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 6: Beëindigen
1. Aarts Sport Hillegom biedt de Consument ten minste de keuze uit: – een Overeenkomst van minimaal 1 maand; – een overeenkomst van minimaal 3 maanden, – een overeenkomst van minimaal 6 maanden – een Overeenkomst van een jaar. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 3 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: – de Consument een ander woonadres krijgt buiten een straal van 10 km en het – als gevolg van de toegenomen reistijd- voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de activiteiten.
3. De Overeenkomst dient via een afmeldformulier aan de administratiebalie te worden opgezegd.
4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 1 en lid 2 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare hogere abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
5. Aarts Sport Hillegom behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een medewerk(st)er een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten bij – Aarts Sport Hillegom, is geheel voor eigen risico van het lid. 2. Zowel Aarts Sport Hillegom als de medewerk(st)er aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval, letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten. 3. Zowel Aarts Sport Hillegom als de medewerker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. 4. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid. 5.De algemene voorwaarden en de gegevens op onze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;

Artikel 8: Huisregels
1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Aarts Sport HIllegom vestiging en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Aarts Sport Hillegom vestiging zijn bij de balie van de Aarts Sport Hillegom vestiging op te vragen.

Artikel 9: Foto- en filmopnamen.
U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, leerlingen of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van Aarts Sport Hillegom is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken

Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Aarts Sport Hillegom aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Aarts Sport Hillegom, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Aarts Sport Hillegom is gevestigd.
3.De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Aarts Sport Hillegom te accepteren